ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. A szolgáltatás alanyai és tárgya

A Szolgáltatás alanyai:

 • Megrendelő (továbbiakban: Ügyfél)
 • Megbízott gépjárművezető (továbbiakban: Sofőr)
 • Diszpécser
 • Szolgáltató: Mayday Chauffeur Service Kft. (adószám: 23870691-1-41)
 • Az alapszolgáltatás értelmében a Sofőr az Ügyfél tulajdonában vagy jogszerű használatában álló gépjárművet – és annak utasait – az Ügyfél által megadott címről (kiindulási cím), a szintén általa megadott címre (végcím) fuvarozza a meghatározott nyitvatartási időn belül (hétfőtől szombatig 20h-tól 02h-ig), díjazás ellenében.

Az alapszolgáltatás továbbá tartalmazza az eredeti útvonalat érintő esetleges szükséges megállókat (ATM, üzemanyag felvétele, parkolási lehetőség felkutatása, illemhelyiség felkeresése, stb.).

 • Plusz szolgáltatás (feláras) tárgyát képezi:
 • az út előtti, 10 percet meghaladó várakozás;
 • az út közbeni 10 percet meghaladó várakozás;
 • a kiindulási- és végcím közötti egyéb-, az eredeti utat nem érintő címek beiktatása;
 • nyitvatartási időn kívüli szolgáltatás igénybevétele, melyet az elhúzódó menetidő indokol.
 1. A szerződés hatálya és megszűnése

A szerződés területi hatálya Magyarországra terjed ki.

Jelen szerződés az Ügyfél által kezdeményezett megrendeléssel, továbbá a Szolgáltató részéről szóbeli vagy írásbeli visszaigazolással együttesen és egyidejűleg lép hatályba.

A megrendelést követően a Szolgáltató az 1. pontban meghatározott módon teljesíti a szolgáltatást, melynek végeztével a szerződés megszűnik.

 1. A Szolgáltató kötelezettségei
 • Rendelésfelvétel

Szolgáltató vállalja, hogy nyitvatartási időben a szolgáltatáshoz tartózó telefont (+36-20/424-6436) a lehető legrövidebb idő alatt felveszi, illetve a vonal felszabadulása után a számát elküldő Érdeklődőt/Ügyfelet visszahívja, és rögzíti a megbízás létrejöttéhez szükséges adatokat (Utas neve, telefonszáma, kiindulási cím, végcím, autó gyártmánya- és típusa, esetleges kitérő(k) címe(i)).

 • Kiállási idő

Hozzávetőlegesen a telefon lerakásától számított 30 perc a belvárosban, 40 perc a peremkerületekben, 50 perc az agglomerációban, illetve egyedi kiállási idő a vidéki térségekbe. Az éppen aktuális kiállási időről a diszpécser fogja tájékoztatni az Ügyfelet, tehát a fent ismertetett kiállási idők, csak tájékoztató jellegűek.

A diszpécser a Sofőr érkezése előtt hozzávetőlegesen 5 perccel-, és – igény szerint – annak megérkezésének tényéről is tájékoztatja az Ügyfelet.

 • A kiállási időt befolyásoló tényezők: erős forgalom, hatósági intézkedés, közlekedési baleset, rossz útviszonyok, útzár, műszaki hiba, stb.

Valamely tényező fennállása esetén a kiállási idő kitolódhat, de ennek tényéről a diszpécser azonnal köteles tájékoztatni az Ügyfelet. Ezek a tényezők nem róhatók fel a Szolgáltatónak.

 • Az út lefolytatása

Az Ügyfél rendelkezésére bocsátott Sofőr a defenzív vezetési elveket érvényesíti az út lefolytatása során, a KRESZ szabályait az Utas bíztatására sem szegheti meg. Az adott gépjármű vezetési technikájában alkalmazkodik az Utas kéréséhez, amennyiben ez nem teremt balesetveszélyes helyzetet.

A Sofőr az Ügyfél által kért utat az Ügyfél igényeihez alkalmazkodva, de a legoptimálisabb útvonalon törekszik megtenni.

 • Az út befejezése

Az út befejezésekor a Sofőr az Ügyfél utasításainak megfelelően köteles parkolni a gépjárművel, de ez kizárólag a forgalmi szabályokkal összeegyeztethető módon történhet.

 1. Az Ügyfél kötelezettségei és jogai

 

 • Az Ügyfél kötelezettségei

Az Ügyfél megrendeléskor nyilatkozik, hogy megismerte és elfogadta jelen Szerződés tartalmát. Továbbá csak úgy veheti igénybe a Szolgáltatást, hogyha az nem ütközik az 5. pontban foglaltakkal.

Ügyfél köteles a szolgáltatás teljesüléséhez szükséges feltételeket biztosítani, a Sofőr elindulását ezzel elősegíteni (különböző indításgátlók kibiztosítása, stb.).

Ügyfél köteles tudomásul venni, hogy a Sofőrt kísérő begyűjtő autó nem része a szolgáltatásnak, ezért azt Utasok semmilyen körülmények között nem vehetik igénybe.

 • Az Ügyfél jogai

Ügyfél jogosult az előzetesen leadott adatokat módosítani, de köteles az ezzel felmerülő többletköltséget megtéríteni.

Ügyfél jogosult a megrendelés díjmentes lemondására a rendeléstől számított 10. percig. Lemondási szándékát köteles a diszpécser felé jelezni.

Amennyiben az Ügyfél 10 percen túl kívánja lemondani az adott utat, úgy köteles kiegyenlíteni a kiállási díjat, melynek mértékéről a Szolgáltató honlapján tájékozódhat (www.maydaysofor.hu). Ez esetben meg kell várnia a kiérkező Sofőrt, akinél lehetősége van a lemondott út kiállási díjának rendezésére. A Sofőr erről a helyszínen nyugtát, illetve készpénzes számlát állít ki.

 1. A szolgáltatás megtagadása

Szolgáltatónak a megrendelés elfogadása után is joga van megtagadni a szolgáltatást, amennyiben az alább felsorolt körülmények közül bármelyik ezt indokolja:

 • jogellenesség gyanúja áll fenn (pl. a szükséges okmányok nem állnak rendelkezésre, szállítható személyek száma nem összeegyeztethető a menetokmányban szereplővel, stb.)
 • a gépjármű műszaki állapota, illetve felszereltsége nem megfelelő az adott út biztonságos lefolytatásához
 • a személy- és vagyonbiztonság veszélyeztetettsége (életet, testi épséget, egészséget, környezetet negatívan befolyásoló tényezők, garázda magatartás, fizetésképtelenség nyilvánvaló ténye, stb.)
 • nem megfelelő út- és időjárási viszonyok
 • élő vagy kimúlt állat szállítási körülményei nem biztosítottak
 • vis major
 1. Felelősség

Szolgáltató felelősséggel tartozik a sofőrszolgálati tevékenység végzése során a Sofőr által szállított személygépjárműben keletkezett minden olyan kárért, melynek keletkezéséért bizonyíthatóan a Sofőr tehető felelőssé. Amennyiben ez bekövetkezik, a Sofőr a CASCO biztosítás önrészét fizeti meg. Amennyiben az Ügyfél nem rendelkezik érvényes CASCO biztosítással, úgy a Szolgáltató felelősségbiztosítása hivatott a kár rendezését kiegyenlíteni. A Sofőr hibájából bekövetkezett kárra eseményenként legfeljebb 5.000.000 Ft, azaz Ötmillió Ft-ig áll helyt. Szolgáltató a biztosítás érvényesíthetősége esetén legfeljebb 5.000.000 Ft-ban, azaz Ötmillió Ft-ban-, amennyiben a Szolgáltató felelősségbiztosítója az érvényes biztosítási szerződés ellenére bármely okból nem fizetne, úgy legfeljebb 500.000 Ft-ban, azaz Ötszázezer Ft-ban helytáll dologi kár bekövetkeztekor.

Szolgáltató a biztosítási szerződés értelmében a káreseményt köteles a lehető leghamarabb, de maximum két munkanapon belül bejelenteni a biztosítójához (Generali Providencia Biztosító, továbbiakban Biztosító). Szolgáltató a Károsultnak minden szükséges adatot a rendelkezésére bocsát. A fenti kár kifizetésének feltétele a baleseti jegyzőkönyv és a baleseti bejelentő hiánytalan kitöltése, valamint a balesetről szóló jogerős rendőrségi határozat – abban az esetben, amennyiben a Sofőr a helyszínen nem ismeri el a felelősségét.

Szolgáltató felelőssége a balesetben érintett harmadik személy gépjárművére nem terjed ki, ebben az esetben az Ügyfél gépjárművének kötelező biztosításának terhére történik a kárrendezés.

A baleset bekövetkezésekor a diszpécsert azonnal tájékoztatni kell, a kérdéses esetet még a helyszínen kell jelezni a Sofőrnek, mivel elválás után a Szolgáltató nem vállal felelősséget a tudomására nem időben hozott esetleges kárról.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás ideje alatt bekövetkező, a gépjármű műszaki állapotából eredő károkért, a gépjárműben található tárgyakért, továbbá olyan károkért sem, amelyek nem a Sofőr mulasztásából következtek be.

Ügyfél felelősséget vállal a gépjárművének műszaki állapota miatt fellépő személyek életéért, testi épségéért, egészségükért, továbbá az érintett vagyontárgyakért, illetve mindezekben okozott károkért. Továbbá köteles minden olyan költséget megtéríteni, melyek azért keletkeztek, mert az Ügyfél a jogszabályokban és jelen szerződésben foglaltakat nem tartotta be.

  

 1. A szolgáltatás díjszabása

Szolgáltató díj megfizetése ellenében nyújt sofőrszolgálati szerződésszerű szolgáltatást, mely díjakat a mobilkompatibilis honlapján tett közzé a „Viteldíjak” menüpont alatt. Nyitvatartási időben a +36-20/424-6436-os telefonszámon tájékoztatja az Érdeklődőket, illetve rendeléskor, és az út lezárásakor közöl az Utassal nyugta/számla kiegyenlítése során.

A meghirdetett árak bruttó árak, nem terheli az ÁFA. Tartalmazza a kiállási díjat, a sofőrök bérét, a vállalkozás fenntartási költségeit, a biztosítást, stb., ellenben nem tartalmazza az Ügyfél járművét terhelő járulékos költségeket (üzemanyag költség, útdíj, parkolási díj, stb.)

Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja, azonban minden változást a honlapja „Aktuális” menüpontjában, a változást megelőzően 8 munkanappal kihirdeti.

Szolgáltató a nyilvánosan elérhető szolgáltatási díjaktól a szolgáltatás nyújtás során nem térhet el, ellenben az alaptarifákat módosító tételeket a megrendelés módosulásának megfelelően köteles beárazni (pl. várakozási díj, kitérő út díj, nyitvatartási időn túli felár, stb.)

 

 1. Vegyes rendelkezések

Felek, előzetes írásbeli megállapodás alapján jelen szerződést módosíthatják a hatályos jogszabályok figyelembevételével.

Szolgáltató jelen szerződést a honlapján (www.maydaysofor.hu) való közzététellel, a Sofőröknél lévő nyomtatott példányokkal, illetve telefonon történő tájékoztatással biztosítja, hogy Ügyfele jelen szerződést megismerje, és a szolgáltatás igénybevételének alapfeltételeként elfogadja azt.

Felek a szolgáltatás kapcsán felmerülő és jelen szerződésből eredő jogvitákat elsődlegesen peren kívüli megállapodás útján igyekeznek rendezni. Amennyiben nincs lehetőség a közös megegyezésre, úgy a Felek a Szolgáltató mindenkori székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Ügyfél a szolgáltatás megrendelésével jelen szerződést elfogadja.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK 2013. évi V. tv. rendelkezései az irányadóak.

Jelen szerződés … számozott oldalból áll, amelyet a Felek mint akaratukban mindenben megegyezőt fogadnak el.

Mayday Chauffeur Service Kft.

Budapest, 2014. november 1.